สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดทั้งในสถานศึกษา และรวมถึงค่านิยมของบุคลากรบนสำนักงาน โดยกำหนดค่านิยม ไว้ว่า "ร่วมมือ โปร่งใส ใฝ่บริการ" โดยค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นปรัชญาขององค์กรเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรที่บุคลากรในองค์กรใช้เป็น มาตรฐานในการประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกรอบให้แก่องค์กรที่จะ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาโดยบุคลากรทุกคนจะต้องรับรู้และร่วมแรงร่วม ใจปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง กับค่านิยมที่กำหนด อันถือเป็นแกนของ "วัฒนธรรมองค์กร" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เลือกหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอหว้านใหญ่อำเภอดงหลวงอำเภอหนองสูงกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานีข่าว สพป. มุกดาหารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผังโครงสร้างบุคลากรการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.มุกดาหารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีหน่วยตรวจสอบภายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.มุกดาหารขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.มุกดาหารคู่มือการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหารการป้องกันการทุจริตแผนการบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมความโปร่งใสหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)ครูชวนวิ่ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

MAIN LINK