สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวรินดา แสนเวียน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

office@mdh.go.th

042-611532

นางดวงฤดี เผ่าภูไทย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

office@mdh.go.th

042-611532

นางดาวสวรรค์ สารีแผลง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

office@mdh.go.th

042-611532

นางอโณทัย ยืนยั่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวเรย์นิตา สุวรรณไตรย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวบัวจัน ซาเสน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

office@mdh.go.th

042-611532

นายจิรัฎฐ์ วงศ์สกุลธนยศ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

office@mdh.go.th

042-611532

นายประสิทธิ์ สุยอย

ลูกจ้างชั่วคราว

office@mdh.go.th

042-611532