สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


นายสายันต์ ผาดโผน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์


นางทองม้วน สุทธิคุณ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ


นางสาวรินดา แสนเวียน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


นางดวงฤดี เผ่าภูไทย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวบัวจัน ซาเสน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางดาวสวรรค์ สารีแผลง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสุวรรณา สุขเสถียรโชค

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางอโณทัย ยืนยั่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี


นายประสิทธิ์ สุยอย

ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน