สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.


นายมารุต อุปนิสากร

ประธานกรรมการ


นายเพ็ญสมัย แก้วตา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา


ดร.สุริยัน ทรัพย์ผล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้นาวิจัยและประเมินผลการศึกษา


นายเผย สุพรรณโมก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางปิยะมาศ ขวานคร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย


ดร.สุภาภรณ์ กัลยารัตน์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน


นายเอกราช พรหมพิบูลย์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ


นางวิหาญ พละพร

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน