สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอาํ นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย

เลือกหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอหว้านใหญ่อำเภอดงหลวงอำเภอหนองสูงกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานีข่าว สพป. มุกดาหารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผังโครงสร้างบุคลากรการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.มุกดาหารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีหน่วยตรวจสอบภายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.มุกดาหารขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.มุกดาหารคู่มือการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหารการป้องกันการทุจริตแผนการบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมความโปร่งใสหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)

MAIN LINK

 

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน