สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษา

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายบรรดิษฐ์ แก้วศรีนวม

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาตะแบง 2

นายพัทธนา กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพี้

นายกฤษฎา อาจวิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด

นายไกรวุฒิ พันธุ์พรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฮ

นายอมรเทพ เขมะปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง

นายสุธน มูลตรีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

นายชวนชัย ท้าวบุตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวง

นายศราวุธ อาจวิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหินกอง

นายชา ท่าประโคน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง

นายพัทธนา กลางประพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพี้
รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านภู

นายสุธน มูลตรีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
รักษาการ ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย