สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ก้องเสียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 1

นายพิพัฒน์พล ปริมานุรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม

นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง

นางทัศนีย์ บุญมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ

นายเมธาวิร ชาวนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2

นางปิยะมาศ สิงห์ป้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่

นางสุกัญญา ว่องไว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งขาม

นางสรัลรัชน์ศิริ สุดชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม

นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผือดอนม่วง

ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านน้อย

นายสมพร สุกรรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท

ว่าที่ร้อยตรีวินัย วะหาโล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน

นายสำพันธ์ แก้วโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง

นายศาสตรา เพียงงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา