สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 1

[email protected]

042-611532

นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 1

[email protected]

042-611532

นางวริญารักษ์ โสมดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามป้อม

[email protected]

042-611532

นางสุกัญญา ว่องไว

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

[email protected]

042-611532

นางกานต์พิชชา ผิวผ่อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง

[email protected]

042-611532

นางทัศนีย์ บุญมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ

[email protected]

042-611532

นายเมธาวิร ชาวนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2

[email protected]

042-611532

นางปิยะมาศ สิงห์ป้อง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่

[email protected]

042-611532

นางสรัลรัชน์ศิริ สุดชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม

[email protected]

042-611532

นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผือดอนม่วง

[email protected]

042-611532

ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านน้อย

[email protected]

042-611532

ว่าที่ร้อยตรีวินัย วะหาโล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองคอน

[email protected]

042-611532

นายสำพันธ์ แก้วโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง

[email protected]

042-611532

นายศาสตรา เพียงงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา

[email protected]

042-611532

นายอมรเทพ เขมะปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท

[email protected]

042-611532

- -

โรงเรียนบ้านป่งขาม

[email protected]

042-611532