สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

พันธกิจ สพป.มุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2557 เวลา 13:48 น. IP: 202.29.213.149
แชร์ให้เพื่อน

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาให้มีความปลอดภัยต่อผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
2. พัฒนารูปแบบและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21
3. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
5. พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เหมาะสมกับบริบท
 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 10286

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)