สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

วิสัยทัศน์ สพป.มุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 30 พ.ค. 2557 เวลา 14:02 น. IP: 202.29.213.149
แชร์ให้เพื่อน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

 

วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

คำนิยาม

  • องค์กรคุณภาพ หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ เป็นองค์กรคุณภาพ มีการบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 5Q/คุณธรรม 1) สถานศึกษาคุณภาพ 2) ผู้บริหารคุณภาพ 3) ห้องเรียนคุณภาพ 4) ครูคุณภาพ 5) ผู้เรียนคุณภาพ ประกอบด้วย 5.1) คุณภาพด้านทักษะทางวิชาการ 5.2) คุณภาพด้านทักษะชีวิต 5.3) คุณภาพด้านทักษะอาชีพ
  • สร้างคนดี หมายถึง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดการชั้นเรียน ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษามีสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความปลอดภัยในสถานศึกษา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในสังคมร่วมสมัย ประกอบด้วย หลักสูตร 4 ระดับ ดังนี้

1. ระดับชาติ (หลักสูตรแกนกลาง) พ.ศ. 2551 ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560, หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 2) หลักสูตรสถานศึกษา (เขตพื้นที่, สถานศึกษา / หลักสูตรท้องถิ่น) 3) หลักสูตรกลุ่มสาระ 4) หลักสูตรระดับชั้นเรียน (โครงการสอน / กำหนดการสอน /แผนการจัดการเรียนรู้)

2. กระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2) Active Teacher 3) Active Students

3. คุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 1) พอเพียง 2) วินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) จิตอาสา 5) กตัญญู

4. สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) แพลตฟอร์มทางการศึกษาต่างๆ เช่น Google Classroom, Obec Content Center เป็นต้น Application ที่ใช้เพื่อการศึกษา เช่น Zoom, Voov, Facebook, Line DLTV/ DLIT เป็นต้น 2) สื่อในรูปแบบ Digital Analog

  • มีความสุข หมายถึง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษา ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในสังคมร่วมสมัย บนพื้นฐาน สุขภาพจิตที่ดีย่อมอยู่บนพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรง ได้รับการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ รวมถึงอาชญากรรมทางไซเบอร์ สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 2) ความปลอดภัย
  • สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบด้วย 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิต 3) ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค และเท่าเทียม

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 9915

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)