สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ


นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางปาลิดา คำพิชิต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางปาริชาติ รอบคอบ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ

นักจัดการงานทั่วไป


นายโกมินทร์ อุระ

ช่างไฟฟ้า ช4


นายภูมิชัย มหาวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว


นางอรัญญา เมืองโคตร

ลูกจ้างชั่วคราว


นายประเดิม เมืองโคตร

พนักงานรักษาความปลอดภัย


นายประจวบ สบู่ทอง

พนักงานอาคารสถานที่


นางสมปอง จงราช

พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน