+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นายรุ่งเรือง อาจหาญ

งานสารบรรณ
วันลา
หนังสือราชการ
การไปราชการ
เงินสวัสดิการ

นายรุ่งเรือง อาจหาญ


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
084-7865270
[email protected]
นายรุ่งเรือง อาจหาญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ. 3
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสารบัญ กลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและมอบหมายงานรับผิดชอบดังนี้

1.ศึกษาวิเคราะห์วางแผนการปฎิบัติงานในความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. การควบคุมการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวพร้อมสรุปและเสนอผู้บังคับบัญชา
3.การควบคุมการลาของข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวพร้อมสรุปการลาประจำปี
4.การควบคุมการอนุญาตไปราชการของข้าราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
5.การควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา
6.งานรับส่งหนังสือราชการ
7. งานจัดทำหนังสือราชการ
8. งานเกี่ยวกับหนังสือเวียนของกลุ่มหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
9.งานจัดเก็บหนังสือราชการ
10. งานการยืมหนังสือราชการ
11. งานการทำลายหนังสือราชการ
12. งานการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13. เสนอแบบคำขอ กู้เงินเป็นสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
14. งานสวัสดิการเงินกู้ทุกประเภท
15. การเบิกเงินสวัสดิการสำนักงานกรณีนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบิดามารดาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิต
16. งานขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอัคคีภัย อุทกภัย ปลอดภัยและได้รับความเดือดร้อน
17. งานกฐินพระราชทาน งานกฐินงานผ้าป่าสามัคคีและงานบุญต่างๆ
18. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรณีนายรุ่งเรือง อาจหาญ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้ 1)นางปาลิดา คำพิชิต 2)นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ 3)นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์ ปฎิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ