ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

ภาพตัวอย่างเกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อรางวัล
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ PISA-Style Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2566

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

2566

เกียรติบัตรการคัดเลือกผลงานวิชาการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

2566

เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีวิถีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

2566

เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

2566

เกียรติบัตรร่วมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม สู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน

2566

เกียรติบัตรคณะทำงานจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

2566

เกียรติบัตรผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

2566

เกียรติบัตรวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2566

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2566

เกียรติบัตรคณะทำงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2566

เกียรติบัตรคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร โปรแกรมระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2566

เกียรติบัตรการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2566

เกียรติบัตรการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

2566

เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกตามกรอบแนวทาง รูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2566

เกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

2566

เกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เต็ม 100 คะแนน

2566

เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากผลการพัฒนา O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2566

เกียรติบัตรครูผู้สอนต้นแบบที่จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565

2566

เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565

2566

เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565

2566

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

2566

เกียรติบัตรคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

2566

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

2566

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ พัฒนางานประชาสัมพันธ์ยั่งยืน

2566

เกียรติบัตรคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ พัฒนางานประชาสัมพันธ์ยั่งยืน

2566

เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2565

เกียรติบัตรวิทยากรอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ

2566

เกียรติบัตรคณะทำงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ

2566

เกียรติบัตรนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี พ.ศ.2565

2565

เกียรติบัตรรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2566

เกียรติบัตรนักเรียน ร่วมกิจกรรมร่วมออกร้านนิทรรศการงานกาชาด ของดีจังหวัดมุกดาหาร

2566

เกียรติบัตรครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมร่วมออกร้านนิทรรศการงานกาชาด ของดีจังหวัดมุกดาหาร

2566

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

2566

เกียรติบัตร เด็กดีศรีมุกดาหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566

2566

เกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (อีสานเหนือ)

2565

เกียรติบัตรคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)

2565

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)

2565

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) เครือข่ายแก้วมุกดาหาร

2565

เกียรติบัตรคณะทำงานการอบรมการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) เครือข่ายแก้วมุกดาหาร

2565

เกียรติบัตรผ่านการอบรมการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA ) เครือข่ายแก้วมุกดาหาร

2565

เกียรติบัตร รางวัล นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2565

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

2565

โครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

2565

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2565

2565

เกียรติบัตรผ่านการอบรม โครงการ Active Learning, PLC และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง

2565

เกียรติบัตรคณะทำงาน โครงการ Active Learning, PLC และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง

2565

เกียรติบัตรวิทยากร โครงการ Active Learning, PLC และพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง

2565

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ PISA-Style Online Testing สำหรับครูผู้สอน ผ่านระบบออนไลน์

2565

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ PISA-Style Online Testing สำหรับครูผู้สอน ผ่านระบบออนไลน์

2565

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ด้วยวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2565

เกียรติบัตรคณะทำงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ด้วยวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2565

เกียรติบัตรโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2565

เกียรติบัตรผ่านการอบรม โครงการ โครงการอ่านออก เขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ

2565

เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

2565

เกียรติบัตรคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ปิ่นโตออนไลน์ Pinto Online” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2565

เกียรติบัตรคณะทำงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560

2565

เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560

2565

เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

2565

เกียรติบัตรวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

2565

เกียรติบัตรคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565

2565

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR

2565

เกียรติบัตรคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR

2565

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลครูภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR

2565

คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2565

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2565

ครูผู้สอนที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2565

โรงเรียนต้นแบบในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2565

เกียรติบัตรคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เครือข่ายฯ ดอนตาล

2565

เกียรติบัตรวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เครือข่ายฯ ดอนตาล

2565

เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เครือข่ายฯ ดอนตาล

2565

เกียรติบัตรการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9 (Performances Agreement:PA) เครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นฯ

2565

เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.2565

2565

เกียรติบัตรวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.2565

2565

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 24 ก.พ.2565

2565

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ก.พ.2565

2565

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.2565 รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ก.พ.2565

2565

เกียรติบัตร เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 66 ปี พ.ศ.2565

2565

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอ่านและเขียนภาษาไทย

2564

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอ่านและเขียนภาษาไทย

2564

เกียรติบัตรผ่านการอบรมครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2564

เกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2564

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ กิจกรรม ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2564

เกียรติบัตรรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๑ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2564

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประถมศึกษา ปี2564

2564

เกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564

2564

วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

2564

อบรมการจัดการศึกษาตามแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2564

เกียรติบัตรนักเรียนที่ผลการทดสอบทางการศึกษา ดีเด่น ปีการศึกษา 2563

2564

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2564

เกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563

2564

เกียรติบัตรกรรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาก่อนนำไปใช้ในปีการศึกษา 2564

2564

คณะทำงานและวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการรักษาวินัย ประจำปี 2564

2564

ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการรักษาวินัย ประจำปี 2564

2564

คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

2564

คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2564

ครูผู้สอนที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2564

เกียรติบัตรกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

2564

เกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 ชั่วโมง

2564

เกียรติบัตรเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

2564

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมหลักสูตร "พี่เลี้ยงเด็กพิการทางการศึกษา"

2564

เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "พี่เลี้ยงเด็กพิการทางการศึกษา"

2564

เกียรติบัตรวิทยากรอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

2564

วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

2564

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 มอบ พ.ศ.2564

2564

เด็กดีศรีมุกดาหาร ปี พ.ศ.2564

2564

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2563

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2563

เกียรติบัตรสถานศึกษาสำหรับการเรียนรู้สภาพจริง โครงการการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้ง รองผอ.สถานศึกษา ระยะที่ 2

2563

เกียรติบัตรวิทยากรพี่เลี้ยงโครงการการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

เกียรติบัตรคณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผลโครงการการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

เกียรติบัตรคณะกรรมการวิชาการโครงการการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

เกียรติบัตรวิทยากรโครงการการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

เกียรติบัตรคณะกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

เกียรติบัตรการนำเสนอผลการศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

วุฒิบัตรผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา 2563

2563

เกียรติบัตร เด็กดีศรีมุกดาหาร ปีการศึกษา 2563 (ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพ 5M Model)

2563

เกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินการขอรับป้ายตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

2563

เกียรติบัตรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (มอบปี พ.ศ. 2563)

2563

รางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2563

ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2563

เกียรติบัตรวันครู ครั้งที่ 64 ปี พ.ศ.2563

2563

เด็กดีศรีมุกดาหาร ปี พ.ศ.2563

2563

พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK