+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

ภาพตัวอย่างเกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อรางวัล
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล

วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

2564

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2563 มอบ พ.ศ.2564

2564

เด็กดีศรีมุกดาหาร ปี พ.ศ.2564

2564

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2563

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2563

เกียรติบัตรสถานศึกษาสำหรับการเรียนรู้สภาพจริง โครงการการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้ง รองผอ.สถานศึกษา ระยะที่ 2

2563

เกียรติบัตรวิทยากรพี่เลี้ยงโครงการการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

เกียรติบัตรคณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผลโครงการการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

เกียรติบัตรคณะกรรมการวิชาการโครงการการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

เกียรติบัตรวิทยากรโครงการการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

เกียรติบัตรคณะกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

เกียรติบัตรการนำเสนอผลการศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ.สถานศึกษา

2563

วุฒิบัตรผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา 2563

2563

เกียรติบัตร เด็กดีศรีมุกดาหาร ปีการศึกษา 2563 (ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพ 5M Model)

2563

เกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินการขอรับป้ายตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

2563

เกียรติบัตรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (มอบปี พ.ศ. 2563)

2563

รางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2563

ครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2563

เกียรติบัตรวันครู ครั้งที่ 64 ปี พ.ศ.2563

2563

เด็กดีศรีมุกดาหาร ปี พ.ศ.2563

2563

พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK