ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

ภาพตัวอย่างเกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อรางวัล
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล

เกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์

2567

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

2567

เกียรติบัตรคณะทำงานจัดทำคู่มือแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือแผนปฏิบัติการประจำปี

2567

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ สู่ความเป็นเลิศด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

2567

เกียรติบัตรโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เครือข่ายสะพานมิตรภาพ)

2567

เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๗

2567

เกียรติบัตรโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้น เสริมสร้างแรงบันดาลใจ สืบสาน ต่อยอด ความดีที่ยั่งยืน

2567

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA

2567

เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2567

เกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2567

เกียรติบัตรวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา (DMC)

2567

เกียรติบัตรคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา (DMC)

2567

เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา (DMC)

2567

เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร AI for Education : การใช้ AI เพื่อการศึกษา รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

2567

เกียรติบัตรวิทยากรและคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้ตัวชี้วัดระหว่างทาง และปลายทางผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

2567

เกียรติบัตรผู้ผ่านการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้ตัวชี้วัดระหว่างทาง และปลายทางผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

2567

เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร AI for Education : การใช้ AI เพื่อการศึกษา รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

2567

เกียรติบัตรการอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร ป.5 ภาคเรียนที่ 1

2567

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 11 หน้า

พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK