สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นางปาลิดา คำพิชิต

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

[email protected]

042-611532

นางปาลิดา คำพิชิต

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

[email protected]

042-611532

นางปราณี เผ่าเพ็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

[email protected]

042-611532

นางสาวอนง เสียงเพราะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

[email protected]

042-611532

นางสาวพรรมณี นาโสก

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

[email protected]

042-611532

นายธเนษฐ เดชแพง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

[email protected]

042-611532

นายวีระเดช กุลวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

[email protected]

042-611532

นางสาวสุกัญญา ผึ่งผล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

[email protected]

042-611532