+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นางปาลิดา คำพิชิต

คำรับรองฯ
งานประเพณี
เลือกและสรรหากรรมการระดับเขต
ยานพาหนะ
น้ำมันเชื้อเพลิง
เลือกตั้งฯ
สวัสดิการ
จองห้องประชุม

นางปาลิดา คำพิชิต


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
086-2268077
[email protected]
นางปาลิดา คำพิชิต ตำแหน่งนักจัดงานงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.2

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานงานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะ การปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติงานวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

1.งานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
- งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานคำรับรองปฏิบัติราชการ
- งานควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
- งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผ่านโปรแกรม KRS/ARS และระบบ AMSS

2.งานการจัดประเพณีต่าง ๆ เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานกาชาด

3. งานการเลือกและสรรหาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ระดับต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. งานพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ

5. งานการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ถ้ามี)

6. งานยานพาหนะและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
6.1 จำแนกภารกิจที่มีความจำเป้นต้องใช้พาหนะ
6.2 กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะ การขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การ ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง รักษา และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
6.3 ศึกษาสภาพทั่วไป และกำหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะให้เกิดความปลอดภัย
6.4 ประเมินแผนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาตใช้พาหนะการขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมัน การตรวจสภาพ การซ่อมบำรุง การเก็บรักษา และการรายงานการใช้พาหนะ นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6.5 งานดำเนินการขอยกเว้นภาษีรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานฯ

7. การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานและรายงาน มาตรการประหยัดพลังงานผ่านระบบ e-report ของกระทรวงพลังงาน

8. งานสวัสดิการเกี่ยวกับเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

9. งานจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการในสำนักงาน

10.งานกำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

11. วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย และระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีข้อสงสัย มีปัญหา และเสนอผู้บังคับบัญชาหาข้อยุติหรือหารือไปหน่วยงานอี่นที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรณี นางปาลิดา คำพิชิต ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม และนางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ