สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

[email protected]

089-5842268

ดร.ภาส ไชยมี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

[email protected]

096-9697699

ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

[email protected]

085-7460318

นายพิเชษฐ มหาวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

[email protected]

042-611532

นายมนตรี ลาดนาเลา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

[email protected]

065-0972195

นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

[email protected]

097-3197431

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

[email protected]

0913478639

นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

[email protected]

086-9105585

นายสายันต์ ผาดโผน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

[email protected]

098-1035325

นายประสพสุข จันเต็ม

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

[email protected]

089-8629872

นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

[email protected]

091-8617031

นายอภิชาติ เสียงล้ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

[email protected]

094-5247809

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

[email protected]

062-1034224

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

[email protected]

061-6958860

นางสาวสุลักขณา รักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

[email protected]

087-2282085

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน