สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

เลือกกลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ผู้บริหารเครือข่ายแก้วมุกดาหารผู้บริหารเครือข่ายคำอาฮวน ดงเย็นพัฒนศึกษาผู้บริหารเครือข่ายสะพานมิตรภาพผู้บริหารเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีคำบกผู้บริหารเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์ผู้บริหารเครือข่ายคำสร้อย นาอุดมผู้บริหารเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายธารบังอี่ผู้บริหารเครือข่ายดอนตาลผู้บริหารเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายภูสระดอกบัวผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงผู้บริหารเครือข่ายดงหลวงตอนบนผู้บริหารเครือข่ายเมืองหนองสูงผู้บริหารเครือข่ายคีรีวงศึกษาผู้บริหารเครือข่ายหว้านใหญ่

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

office@mdh.go.th

042-611532

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

office@mdh.go.th

042-611532

นายพิเชษฐ มหาวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

office@mdh.go.th

042-611532

ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

office@mdh.go.th

042-611532

นายมนตรี ลาดนาเลา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

office@mdh.go.th

042-611532

นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

office@mdh.go.th

042-611532

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

office@mdh.go.th

042-611532

นางสุพัตรา พรมรักษา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

office@mdh.go.th

042-611532

นายสายันต์ ผาดโผน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

office@mdh.go.th

042-611532

นายประสพสุข จันเต็ม

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

office@mdh.go.th

042-611532

นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

office@mdh.go.th

042-611532

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.อภิชาติ เสียงล้ำ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

office@mdh.go.th

042-611532

ดร.อดิศร ก้อนคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

office@mdh.go.th

042-611532