สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ

โพสต์เมื่อ : 13 พ.ย. 2566 เวลา 10:54 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ" เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ๑) ด้านห้องเรียนคุณภาพ ๒) ด้านครูคุณภาพ ๓) ด้านผู้บริหารคุณภาพ ๔) ด้านสถานศึกษาคุณภาพ และ ๕) ด้านผู้เรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่ได้กำหนดให้สถานศึกษาโดยแบ่งตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดำเนินการผ่านการร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาตามบริบทเชิงพื้นที่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ จัดการประชุมโดยมีตัวแทนจาก ๓ ส่วน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ/ตัวแทนครู และศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย เป็นตัวแทนในการร่วมคิด ร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ๕ ด้าน เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนา คำอธิบายระดับคุณภาพ เป้าหมายการพัฒนา และแบบนิเทศ ติดตาม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และกำหนดการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการนี้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ จึงขอรายงานผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ด้าน โดยใช้หลักการ ๕ ร่วม "ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ" ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หวังว่าใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายงานการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน โดยใช้หลักการ 5 ร่วม.pdf

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)