สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย (ข้อสอบอัตนัย) ปีการศึกษา 2564 ม.3

โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:53 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

จากการตรวจกระดาษคำตอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การเขียนคำตอบหรือการ เรียบเรียงข้อความของนักเรียนมีข้อค้นพบเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่น่าสนใจ ซึ่ง สทศ. รวบรวมข้อค้นพบเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในด้านต่าง ๆ และจำแนกหมวดหมู่ของการใช้ภาษาไทยที่ได้จากการตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 โดยวิเคราะห์การตอบจากกระดาษคำตอบของนักเรียน และจัดกลุ่มข้อค้นพบตามเกณฑ์การตรวจข้อสอบวิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยจำแนกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การเขียนย่อความ (2) การเขียนแสดงความคิดเห็น (3) การใช้ภาษา และ (4) การเรียงลำดับความคิดและการเชื่อมโยงความคิด และจัดทำตัวอย่างการเขียนของนักเรียน และตัวอย่างการแก้ไขให้เป็นการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในแต่ละด้านเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำไปใช้ต่อไป

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2564 ม_3.pdf 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)