สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ PISA-Style On

โพสต์เมื่อ : 6 ก.ย. 2566 เวลา 14:57 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ PISA-Style Online Testing

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (สพป.มุกดาหาร)

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ผอ.สพป.มุกดาหาร) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) และการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ PISA-Style Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วยคณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เข้ารับการอบรม โดยมี นายคมกริช ไชยทองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้กิจกรรมการยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ดังนี้ 1) สร้างความเข้าใจและพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมนผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 3) คัดเลือกสถานศึกษาที่มีการนำผลการประเมิน RT , NT และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Best Practice) และ 4) รายงานผลการดำเนินงานให้แก่ สพฐ. ทราบ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงกำหนดจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ PISA-Style Online Testing และสามารถใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางประเมิน PISA ได้

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง
https://photos.app.goo.gl/niPmqLsR2ZYGXmyc7

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)