สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น สกล-มุก

โพสต์เมื่อ : 18 มี.ค. 2566 เวลา 08:21 น. IP: 61.90.38.75
แชร์ให้เพื่อน

 วันที่ 16 มีนาคม 2566 ท่านวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้มอบหมายให้ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร กลุ่มเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สกล-มุก ด้วยกระบวนการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน Q-Classroom ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ณ ห้องริเวอร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน และได้ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบรรจุนักศึกษาทุนในโรงเรียนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดย สพป.มุกดาหาร มีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1-3 ดังนี้
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง โรงเรียนบ้านหนองคอง โรงเรียนห้วยตาเปอะ และโรงเรียนบ้านแก้งนาง

นายศักดิ์ชาย แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูพาน ในฐานะประธานเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สกล-มุก กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานโครงการในปีที่ 3 สพฐ.และ กสศ. ได้จัดให้มีการบริหารงานในรูปแบบของเครือข่ายร่วมพัฒนา (Cluster) โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดให้อยู่ร่วมเครือข่ายฯ กับจังหวัดสกลนคร รวมโรงเรียนใน 2 จังหวัด จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย

 1. รร.อนุบาลภูพาน
 2. รร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ
 3. รร.บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
 4. รร.บ้านนาขาม
 5. รร.บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
 6. รร.บ้านกกปลาซิวนาโด่
 7. รร.บ้านกวนบุ่น
 8. รร.บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
 9. รร.เขื่อนน้ำพุง
 10. รร.บ้านห้วยตาเปอะ
 11. รร.บ้านหนองคอง
 12. รร.บ้านฝั่งแดง
 13. รร.บ้านแก้งนาง

ด้าน ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน ประธานในพิธี ได้กล่าวว่า ขอชื่นชมหลักสูตรในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ การพัฒนาโรงเรียนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาด้านคุณภาพให้พร้อมกันไปในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพในภาพรวมของโรงเรียน โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเอง ก็ได้มีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในด้านผู้นำเชิงนวัตกรรมเช่นเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้จะเป็นพลังเสริมให้คณะครูทั้ง 13 โรงเรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการบรรจุครูทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติต่อไป

การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมหนุนเสริม โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จังหวัดสกลนคร-มุกดาหาร ประกอบด้วย ดร.ชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์ วันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 1 และ ดร.อดิศร ก้อนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร และท่าน ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นที่ปรึกษาทีมหนุนเสริม วิทยากรท่ีให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ ดร.ศิริทัย ธโนปจัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 และ นายสุริยา โทนุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งเป็นการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนร่วมกันในแนวระนาบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในโครงการต่อไป

 

รูปภาพเพิ่มเติม 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 205

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)