สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : 20 ก.ย. 2565 เวลา 16:16 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธาน "การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕" พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย หัวหน้างานกลุ่มนิเทศฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ ของ สพป.มุกดาหาร และดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และจัดทำร่างทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. พิจารณาวิพากษ์แผนฯ เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๒. พิจารณาโครงการเพื่อนำเข้าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

 

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/VksfmZ7xjwEzno6W8

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)