สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

โพสต์เมื่อ : 22 ก.พ. 2565 เวลา 16:52 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน รายการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมกำชับในเรื่องการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งานเป็นสำคัญ โดยจะโอนเงินงบประมาณให้ต่อไป

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน