สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โพสต์เมื่อ : 22 ก.พ. 2565 เวลา 16:47 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาทางการศึกษา โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กิจกรรมหลักการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดสรรครุภัณฑ์ ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน ๓,๑๖๘ โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งด่วนให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้จะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดทำรายละเอียดข้อทำหนดและขอบเขตงาน (TOR ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานและบริบทของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ โดยต้องมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า (ร่าง) ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน