สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งในการ

โพสต์เมื่อ : 9 ก.ย. 2560 เวลา 16:12 น. IP: 110.78.183.9
แชร์ให้เพื่อน

วันนี้ (9 ก.ย.2560 )เวลา 09.00 น.ที่โรงแรม ริเวอร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร นายเจริญ ศรีสุวงศ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน และเสริมสร้างทักษะชีวิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา และร่วมแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้เป็นระบบพื้นฐานและ แนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ในการปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มุ่งไปสู่ความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม การวางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีครู – อาจารย์ อย่างน้อยหนึ่งคนที่จะดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเชื่อมประสานการดำเนินงานทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียนโดย สนับสนุนให้ครู-อาจารย์ได้มีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลทางบ้าน โรงเรียน และชุมชนเชื่อมต่อกัน ส่งให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเฝ้าระวังดูแลกลุ่ม ช่วยสนับสนุนบุตรหลาน การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการส่งต่อ และรับช่วงการแก้ไข ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิชาชีพ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมุ่ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างการใช้ความสัมพันธ์เชิงบวกในสถานศึกษา พัฒนาทักษะชีวิตและภูมคุ้มกันทางสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๒๔๓ คน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)