ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นายราเชนทร์ มหานิล

งานวิเคราะห์งบประมาณ
จัดตั้งและเสนอของบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
บริหารงบ
ประเมินต้นทุน
บัญชีจัดสรรงบประมาณ
แบบ ปร.
ทะเบียนการจัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบเรียนร่วม

นายราเชนทร์ มหานิล


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายราเชนทร์ มหานิล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ.46

ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดขอบงาน ดังนี้

1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
- วิเคราะห์จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) 3 ปี
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
- วิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดูจากเกณฑ์การจัดสรรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่องบบุคลากร งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบดำเนินงาน
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกับสถานศึกษา ปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องดำเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า
- ประมาณการรายได้ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
- ปรับปรุงกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางปีถัดไปอีก 1 ปี ในลักษณะต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณที่ใช้ในปีปัจจุบัน
- ปรับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
- สังเคราะห์จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ฉบับสมบูรณ์ และใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและแผนการปฏิบัติการประจำปี
- สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง

2. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
- ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดตั้งงบประมาณ
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและเสนอของบประมาณ
- แจ้งนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาดำเนินการ
- สถานศึกษาจัดทำคำของบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เสนอเขตพื้นที่การศึกษา
- วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันกำหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้งปริมาณและเชิงคุณภาพ
- จัดทำคำของบประมาณประจำปีฉบับสมบูรณ์
- นำคำของบประมาณเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
- ติดตาม ประเมินและรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. งานจัดสรรงบประมาณ
- ศึกษา วิเคราะห์ รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรงบประมาณ
-คณะทำงานจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์ จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินงบประมาณ และเกณฑ์ที่กำหนด
- แจ้งให้กลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ทราบผลการจัดสรรงบประมาณ
- ประสานงาน สนับสนุนให้กลุ่ม และหรือสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการรองรับ และรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
- สนับสนุน ช่วยเหลือ กลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี
- ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

4. งานบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- สังเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจากสถานศึกษา
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี
- วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตามประเมินผล ต่อเงื่อนไขความสำเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณ เป็นเงินเหลือจ่าย
- กำหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย
- จัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม
- เสนอแนวทางและวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย และแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ
- เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ
- รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แจ้งกลุ่ม และหรือ สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

5. เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน

6. ปฏิบัติงานในหน้าที่นิติกร งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

7. คณะทำงาน งานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

9. กรณีที่ นายราเชนทร์ มหานิล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ปฏิบัติหน้าที่แทน