ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์

งานติดตามและประเมินผลและรายงาน
นโยบายเรียนฟร เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
GPP
ประสานการตรวจราชการ
ติดตาม ตรวจสอบ

นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.43

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลและรายงาน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนลำดับที่ 4 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2. ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของเขตพื้นที่การศึกษา

3. ศึกษาวิเคราะห์ประเมินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

4. ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับสถานศึกษากำหนดปัจจัยหลักผลสำเร็จและตัวชี้วัด (KPI) ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

5. จัดทำแผนการติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามที่สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและจัดส่ง ตามวัน เวลา ที่กำหนด

7. การปฏิบัติงานนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
1) วิเคราะห์นโยบาย จัดลำดับความสำคัญ ตามขอบข่ายภาระงาน
2) แจ้งหลักเกณฑ์ แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบาย
3) ดำเนินการสำรวจความต้องการหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี
4) แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี
5) ติดตาม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีฯ
6) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP สาขาการศึกษา

9. งานประสานการตรวจราชการ

10. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ประเมินแผนกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
- ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของเขตพื้นที่การศึกษา
- ประเมินผลผลิตที่กำหนดไว้ใน SPA (School Performance Agreement)
-ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11. การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

12. เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน

13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

14. กรณีที่ นางสาวสุจิตรา ไตรยวงศ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ปฏิบัติหน้าที่แทน