ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นางสาวสุลักขณา รักษา

งานข้อมูลสารสนเทศ
DMC
B-Obec
M-Obec
GIS
รหัสนักเรียนตัว G
DLTV
DLIT
ข้อมูล จปฐ.
ฐานข้อมูล

นางสาวสุลักขณา รักษา


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุลักขณา รักษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.๔๒

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นลำดับที่ ๓ ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

1. การจัดทำข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง ศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ชัดเจน
- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (B-Obec)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec)
- ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
- ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
- วางแผนและดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข โดยมีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล

2. การจัดทำข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
- วางแผนการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด และเขตพื้นที่ ตลอดจนกำหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บ ตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา

3. จัดทำและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ให้ครอบคลุมรายการข้อมูล สารสนเทศที่วางแผนไว้
- ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดทำเป็นสารสนเทศ

4. การจัดทำข้อมูลตามความต้องการของจังหวัด
- การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค)
- ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
- การจัดทำรายงานสถิติจังหวัด ประจำปี

5. พัฒนาระบบ การเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
- กำหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ
- ออกแบบวิธีการนำเสนอทั้งแบบเอกสาร บนเครือข่ายและอื่น ๆ ตามศักยภาพและ ข้อจำกัดของ ทรัพยากรของเขตพื้นที่การศึกษา
- นำเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่ การศึกษา
- ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค สำหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ การนำเสนอและพัฒนาระบบต่อไป

6. การจัดการ ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
- ศึกษาความต้องการ ความจำเป็น และประเภทข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อ ตัดสินใจและกำหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล
- ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูล สื่อการเรียนรู้ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ฐานข้อมูลชุมชน ฯลฯ
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ สพป.มุกดาหาร ทั้งระบบ

7. เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

9. กรณีที่นางสาวสุลักขณา รักษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ ปฏิบัติหน้าที่แทน