ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นายชูกิจ พาพันธ์

วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
บริหารยุทธศาสตร์
จัดตั้ง/ยุบรวม/เลิก/โอน สถานศึกษา
ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
School Mapping
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม

นายชูกิจ พาพันธ์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายชูกิจ พาพันธ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ.44

ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดขอบงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นลำดับที่ 2 ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

- วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธ์ ระดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผลพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา
- ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้สาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต ข้อตกลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่เขตพื้นที่การศึกษาทำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วิเคราะห์การจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัด และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชน
- จัดทำนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน และสนับสนุนการนำไปใช้ในการจัดการศึกษา
- เสนอคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร พิจารณานโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- เผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษานำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
-ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

3. งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี หรือ แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (SWOT) และประเมินสภาพของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดทำแผนที่ตั้งการศึกษาโดยใช้เทคนิค School mapping
- กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ (Goal) ของเขตพื้นที่การศึกษา
- กำหนดยุทธศาสตร์จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
- กำหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการ
- กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เขตพื้นที่การศึกษา ทำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทำรายละเอียดโครงการสร้างแผนงาน/โครงการ กิจกรรม
- จัดประชุมพิจารณาร่างกลยุทธ์
- นำเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร
- นำเสนอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร
- เผยแพร่ประกาศต่อสารธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
-ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์เป้าหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
- ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- วิเคราะห์เป้าหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
- ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ (LEPA) ตามที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และเกณฑ์การจัดสรรให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ
- นำเสนอแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร
- ประชุมชี้แจงหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เพื่อปฏิบัติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชน
- ดำเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
- สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
- ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

5. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

6. งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา
- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา และความต้องการด้านโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชากรวัยเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด
- จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษาเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร
- ดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายขั้นเรียน การรับและโอนสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร และโอนสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
- ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

7. งานขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่โรงเรียนขอเปลี่ยนชื่อว่าเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- รายงานการประชุมของโรงเรียนที่ได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สมาคมครู และผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ฯ ล ฯ
- วิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นว่าควรเปลี่ยนชื่อหรือไม่ เปลี่ยนแล้วดีกว่าเดิมอย่างไรและให้จัดส่งข้อมูลทุกอย่างรวมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการ กศจ.มุกดาหาร ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- นำเสนอขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
- รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

8. การจัดทำ School Mapping

9. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

10. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

11. เป็นวิทยากรด้านนโยบายและแผน

12. ดูแลรักษาและให้บริการระบบประชุมผ่าน วิดีโอ คอนเฟอเรนส์

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

14. กรณีที่ นายชูกิจ พาพันธ์ ไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ นายรุ่งเรือง อาจหาญ ปฏิบัติหน้าที่แทน