+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นางเณริศรา ว่องไว

งานนิเทศ
โรงเรียนคุณธรรม
สาระภาษาต่างประเทศ
Boot Camp
EBE
Peer Center
ศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอดอนตาล

นางเณริศรา ว่องไว


ศึกษานิเทศก์
062-2274988
[email protected]
นางเณริศรา ว่องไว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา รับผิดชอบ งานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด กระบวนการเรียนรู้
1.2. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.3. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
1.4. พัฒนารูปแบบการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศ นวัตกรรมการนิเทศ ที่ทันสมัยและเหมาะสม กับบริบทของเขตพื้นที่
1.5 ดำเนินการนิเทศตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการ นิเทศ ที่สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.6.จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ประสบผลสำเร็จ

2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ชุมชน
2.1. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
2.2. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา
2.3. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
2.4. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ายการนิเทศ

3. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3.1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3.2. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบ บริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
3.3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหาร และการจัดการศึกษา

4. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

5. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

6. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอดอนตาล ได้แก่ เครือข่ายดอนตาล จำนวน 10 โรง เครือข่ายภูสระดอกบัว 11 โรง และเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา 15 โรง จำนวน 36 โรงเรียน

7. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ , เขตคุณธรรม

8. รับผิดชอบโครงการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ , Boot Camp, EBE, Peer Center

9. รับผิดชอบจัดทำคู่มือ แผนนิเทศ /ปฏิทินและรายงานการนิเทศ

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย