+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นายถาวร บัณฑิตเสน

หัวหน้ากลุ่มสื่อฯ
สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี/หุ่นยนต์
ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายหว้านใหญ่ และ เครือข่ายคำชะอีคำบก

นายถาวร บัณฑิตเสน


ศึกษานิเทศก์
081-0483287
[email protected]
นายถาวร บัณฑิตเสน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 44 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยพิจารณา กลั่นกรองงาน ดูแลให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.1 ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2 ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
1.4. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
1.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
2.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.2 วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

3. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการงาน
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

4. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดทั้งงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอหว้านใหญ่ ได้แก่ เครือข่ายหว้านใหญ่ และเครือข่ายคำชะอี คำบก

6. รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT

7. รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน

8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย