สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน "ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ๑๐๐%" เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนา

โพสต์เมื่อ : 19 ส.ค. 2562 เวลา 17:58 น. IP: 110.78.181.174
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานนำคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศึกษานิเทศก์ กต.ปน. ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการจากเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ จำนวน ๔๖ คน โดยแบ่งเป็น ๗ สาย ออกนิเทศสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๓,๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยนิเทศติดตามงานนโยบายทั้ง ๓ ด้าน ๘ จุดเน้นของ สพฐ. และการขับเคลื่อนคุณภาพตามรูปแบบ 5M Model ของโรงเรียนในเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนา จำนวน ๑๗ โรงเรียน และร่วมประชุมสะท้อนผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวมรายโรงเรียน ที่โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทั้ง ๒ เครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นำ มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ