สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.วิหาญ พละพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

wihan666@hotmail.com

081-3895400

นายถาวร บัณฑิตเสน

ศึกษานิเทศก์

bundhitsan@hotmail.com

081-0483287

นางฉวีวรรณ มีสติ

ศึกษานิเทศก์

chawiwan_2507@hotmail.com

098-6133528

นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน

ศึกษานิเทศก์

buntitsan777@gmail.com

097-3197431

ดร.กิ่งแก้ว ภูทองเงิน

ศึกษานิเทศก์

kingkaewphutong@yahoo.com

089-2791375

ดร.คมกริช ไชยทองศรี

ศึกษานิเทศก์

mdh@esdc.go.th

062-1034224

ดร.อดิศร ก้อนคำ

ศึกษานิเทศก์

admin@mdh.go.th

081-3431047

ดร.ศิริกาญจนารัตน์ พละศึก

ศึกษานิเทศก์

sirikan_0109@gmail.com

061-4244994

นางเณริศรา ว่องไว

ศึกษานิเทศก์

neneritsa@gmaill.com

062-2274988

นางทองพูล งามขำ

ศึกษานิเทศก์

thongpool@dlthailand.com

088-5727410

นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์

ศึกษานิเทศก์

Pitakchat.s@esdc.go.th

091-1939955

นางพิมสุภางค์ นามบุตร

ศึกษานิเทศก์

Pimmie77777@gmail.com

061-1545464

นายจีรศักดิ์ ยาโน

ศึกษานิเทศก์

jeerasuk431021112@gmail.com

095-6181035

นางสาวอรพร คนสนิท

ศึกษานิเทศก์

khonsanit@hotmail.com

093-3624891

ดร.พิไลวรรณ วะลัยสุข

ศึกษานิเทศก์

gamsig66@gmail.com

081-7170339

นางสาวนิศรา แสงทอง

ศึกษานิเทศก์

puey001@gmail.com

086-8501232

นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์

ศึกษานิเทศก์

deenewly@hotmail.com

091-8841499

นายชยา ภาคภูมิ

ศึกษานิเทศก์

chayapakpoom@gmail.com

081-7009993

นางปาริชาติ พันพั่ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

pa251840@gmail.com

096-1434820

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน