+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางทองพูล งามขำ


ศึกษานิเทศก์
0885727410
thongpool@dlthailand.com
นางทองพูล งามขำ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คนที่ ๒ กรณีที่หัวหน้ากลุ่มไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
๒.๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๒.๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๒.๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ
๒.๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา
๓. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา
๓.๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๓.๒. ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๓.๓. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๓.๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
๔. งานทดสอบทางการศึกษา
๔.๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๔.๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด
๔.๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๔.๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน
๔.๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๔.๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๔.๘ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งในสังกัดและสังกัดอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล NT- Access และโปรแกรมเชื่อมโยงการจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (EPCC)
๔.๙ ดำเนินการจัดสอบและประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และดูแลการใช้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม RT- Access เชื่อมโยงการจัดสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ EPCC
๕. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามและการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตลอดทั้งงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย ได้แก่เครือข่ายคำสร้อยนาอุดม จำนวน ๑๐ โรงเรียน เครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา จำนวน ๑๓ โรงเรียน และเครือข่ายธารบังอี่ จำนวน ๑๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๓๓ โรงเรียน
๗. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ดังนี้ การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติ การสอนประวิติศาสตร์ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๑๒ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
๘. งานข้อมูลดีเด่นของศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย