สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายสายันต์ ผาดโผน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

varida_1234@hotmail.com

0981035325

นางสาวทองม้วน สุทธิคุณ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

tongmon1213@outlook.co.th

0634646888

นางสาวรินดา แสนเวียน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

varida_1234@hotmail.com

093-5916592

นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Dee_jitra2516@hotmail.com

081-6016081

นางดวงฤดี เผ่าภูไทย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

wongboon.phuthai@gmail.com

099-4694466

นางดาวสวรรค์ สารีแผลง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

warundaw@hotmail.com

083-5614016

นางสุวรรณา สุขเสถียรโชค

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Jitichok2535@gmail.com

090-2857152

นางสาวรุจิวรรณ วงค์ขวาหูม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

rujiwan@mdh.go.th

095-6596934

นางอโณทัย ยืนยั่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

anothai@mdh.go.th

080-4965929

นางสาวเรย์นิตา สุวรรณไตรย์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม

ลูกจ้างชั่วคราว

siripan2514@gmail.com

088-5614053

นางสาวภัทฐราภรณ์ บุญสะอาด

ลูกจ้างชั่วคราว

patra1415@hotmail.co.th

083-1463559

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน