สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายอภัย ปริปุรณะ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางปราณี เผ่าเพ็ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางปาลิดา คำพิชิต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


นางสุรีพร ที่ดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอนง เสียงเพราะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวขวัญกมล นครชัย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวพรรมณี นาโสก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางทวินันท์ ไชยมาโย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางศศินิภา อำภาวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMsa9lnผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน