สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

นิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน "ปีทองแห่งการนิเทศภายใน ๑๐๐%" เครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์

โพสต์เมื่อ : 16 ส.ค. 2562 เวลา 18:06 น. IP: 122.155.47.178
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานนำคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ศึกษานิเทศก์ กต.ปน. ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการจากเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นฯ จำนวน ๖๐ คน โดยแบ่งเป็น ๘ สาย ออกนิเทศสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๓,๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยนิเทศติดตามงานนโยบายทั้ง ๓ ด้าน ๘ จุดเน้นของ สพฐ. และการขับเคลื่อนคุณภาพตามรูปแบบ 5M Model ของโรงเรียนในเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ จำนวน ๑๗ โรงเรียน และร่วมประชุมสะท้อนผลการนิเทศรายบุคคลและภาพรวมรายโรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านกุดแข้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศทั้ง ๒ เครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นำ มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ