สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ประชุมชี้แจงการประเมิน IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์เมื่อ : 12 ก.ค. 2562 เวลา 16:42 น. IP: 159.192.99.189
แชร์ให้เพื่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดประชุมชี้แจงเจตจำนงสุจริตของผู้ของผู้บริหาร และนโยบายการสร้างคุรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อ ๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารให้มีผลการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกมิติ ๒. ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2562 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสังกัด - มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม - ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต - ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ - ผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ