+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 27 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 หน้าต่อไป>>
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 date_range 03 เม.ย. 2563 เวลา 11:20:26 น.
การเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 02 เม.ย. 2563 เวลา 13:15:00 น.
ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วง งบประมาณปี 2556 และ ปี 2557 date_range 02 เม.ย. 2563 เวลา 12:02:08 น.
ขออความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือนักเรียนได้รับความเดือดร้อนกรณีที่อยู่อาศัยถูกเพลิงไหม้ date_range 02 เม.ย. 2563 เวลา 09:38:19 น.
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใฃ้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) date_range 02 เม.ย. 2563 เวลา 08:40:13 น.
แต่งตั้งคณะทำงานทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) date_range 01 เม.ย. 2563 เวลา 10:51:03 น.
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) date_range 31 มี.ค. 2563 เวลา 16:01:50 น.
การปรับปรุงแอปพลิเคชั่นดิจิทัลไลฟ์ และตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานดิจิทัลไลฟ์ date_range 31 มี.ค. 2563 เวลา 13:29:49 น.
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) date_range 31 มี.ค. 2563 เวลา 13:18:29 น.
ลูกหนี้เงินยืมในระบบงบประมาณค้างนาน date_range 31 มี.ค. 2563 เวลา 10:42:26 น.
แบบประเมินตนเองตามคุณลักษณะของโรงเรียนประชารัฐ date_range 30 มี.ค. 2563 เวลา 11:24:16 น.
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร date_range 27 มี.ค. 2563 เวลา 15:28:32 น.
การสำรวจความพร้อมการจัดการการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 date_range 27 มี.ค. 2563 เวลา 12:03:03 น.
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 date_range 27 มี.ค. 2563 เวลา 11:39:56 น.
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย date_range 25 มี.ค. 2563 เวลา 14:49:54 น.
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย date_range 25 มี.ค. 2563 เวลา 14:47:36 น.
สำรวจการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา date_range 25 มี.ค. 2563 เวลา 13:55:10 น.
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื date_range 25 มี.ค. 2563 เวลา 11:54:10 น.
แจ้งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤ๖การณ์จากโณคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) date_range 25 มี.ค. 2563 เวลา 09:14:35 น.
แจ้งมาตรการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา date_range 24 มี.ค. 2563 เวลา 15:38:07 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 27 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 หน้าต่อไป>>