+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 42 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 หน้าต่อไป>>
ขอเชิญคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประชุม ประเมิน และสรุปผลการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมา date_range 28 ก.ย. 2563 เวลา 21:22:07 น.
ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูช่วยปฏิบัติงาน date_range 28 ก.ย. 2563 เวลา 14:06:58 น.
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรชุดแสดงงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range 28 ก.ย. 2563 เวลา 14:01:36 น.
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรแสดงงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา date_range 25 ก.ย. 2563 เวลา 15:52:51 น.
แจ้งเข้าดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 26 รายการ date_range 24 ก.ย. 2563 เวลา 16:12:20 น.
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) date_range 24 ก.ย. 2563 เวลา 15:23:36 น.
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 date_range 23 ก.ย. 2563 เวลา 16:29:07 น.
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 date_range 23 ก.ย. 2563 เวลา 15:58:18 น.
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง date_range 23 ก.ย. 2563 เวลา 15:06:34 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย date_range 22 ก.ย. 2563 เวลา 15:22:10 น.
แจ้งเข้าดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา date_range 21 ก.ย. 2563 เวลา 16:05:00 น.
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 date_range 21 ก.ย. 2563 เวลา 10:26:05 น.
ขอเชิญประชุม date_range 18 ก.ย. 2563 เวลา 16:22:56 น.
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก date_range 17 ก.ย. 2563 เวลา 15:56:44 น.
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล date_range 17 ก.ย. 2563 เวลา 14:45:53 น.
จัดส่งคู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข date_range 17 ก.ย. 2563 เวลา 14:29:38 น.
การดำเนินคดีแพ่ง กรณีอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเครื่องถ่ายเอกสารอเนกประสงค์ date_range 15 ก.ย. 2563 เวลา 10:41:49 น.
แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(นักเรียนกลุ่มเดิม)แ date_range 15 ก.ย. 2563 เวลา 08:47:49 น.
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range 14 ก.ย. 2563 เวลา 15:43:21 น.
การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานศึกษาธิการจัง date_range 14 ก.ย. 2563 เวลา 15:25:33 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 42 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 หน้าต่อไป>>