+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 76 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 หน้าต่อไป>>
ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๕ date_range 19 ม.ค. 2565 เวลา 10:50:42 น.
ส่งเอกสารเสริมคิดคณิตศาสตร์และเสริมคิดวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาสำหรับโรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน date_range 18 ม.ค. 2565 เวลา 16:01:16 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 date_range 18 ม.ค. 2565 เวลา 13:29:02 น.
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสันบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 date_range 17 ม.ค. 2565 เวลา 15:24:55 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 14 ม.ค. 2565 เวลา 15:29:43 น.
ขอเชิญร่วมรับชมการบรรยาย โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ date_range 14 ม.ค. 2565 เวลา 14:42:26 น.
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 136 date_range 14 ม.ค. 2565 เวลา 14:02:24 น.
การสำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) date_range 14 ม.ค. 2565 เวลา 09:11:59 น.
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีเรียนรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนทีี่ 2/2564 ครั้ date_range 11 ม.ค. 2565 เวลา 14:39:44 น.
ขอเชิญเข้ารับรางวัลในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดมุกดาหาร date_range 11 ม.ค. 2565 เวลา 10:08:02 น.
การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 date_range 11 ม.ค. 2565 เวลา 10:06:52 น.
ส่งประกาศและเกียรติบัตรเด็กดีศรีมุกดาหาร ประจำปี 2565 date_range 08 ม.ค. 2565 เวลา 01:56:01 น.
แจ้งโรงเรียน เพิ่ม – ลด ข้อมูลรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) date_range 07 ม.ค. 2565 เวลา 15:49:17 น.
การออกร้านนิทรรศการงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 date_range 05 ม.ค. 2565 เวลา 10:55:16 น.
เชิญร่วมกิจกรรม "ชวนน้องรักษ์โลกรักษ์ชีวิต กับความพอเพียง" date_range 30 ธ.ค. 2564 เวลา 08:17:45 น.
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 date_range 29 ธ.ค. 2564 เวลา 12:53:35 น.
แจ้งรับอุปกรณ์สำรองข้อมูล (Flash Drive) ให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใข้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ปีการศึกษา date_range 28 ธ.ค. 2564 เวลา 15:08:30 น.
การสำรวจความคิดเห็นการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม date_range 28 ธ.ค. 2564 เวลา 10:52:31 น.
การส่งมอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (เพิ่มเติม) date_range 28 ธ.ค. 2564 เวลา 10:34:12 น.
การคัดเลือกเด็กดีศรีมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2565 date_range 27 ธ.ค. 2564 เวลา 16:31:37 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 76 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 หน้าต่อไป>>