+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 35 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 หน้าต่อไป>>
ขอเชิญวิทยากร การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 date_range 10 ก.ค. 2563 เวลา 15:57:37 น.
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 date_range 10 ก.ค. 2563 เวลา 15:55:36 น.
การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท.เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 date_range 09 ก.ค. 2563 เวลา 13:23:40 น.
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูฯ date_range 08 ก.ค. 2563 เวลา 09:25:47 น.
การจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น "ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา" date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 16:33:01 น.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 16:31:43 น.
การขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี 2563 date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 12:44:49 น.
ขอเชิญประชุม date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 10:31:15 น.
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 10:18:25 น.
แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ date_range 02 ก.ค. 2563 เวลา 14:08:40 น.
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 256 date_range 02 ก.ค. 2563 เวลา 13:44:11 น.
ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 15:43:06 น.
เชิญมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหากรณีถูกฟ้องคดี date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 15:13:53 น.
แจ้งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เกี่ยวกับมาตรการมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 14:51:03 น.
การรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้ในการดำเนินการเชิงป้องกันฯ date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 13:05:38 น.
แก้ไขรายละเอียดชื่อกิจกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 12:03:10 น.
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ นักเรียน G Code ที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 09:42:00 น.
แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน date_range 30 มิ.ย. 2563 เวลา 15:13:01 น.
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 date_range 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:39:48 น.
วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) (ระดับประถมศึกษา จังหวัดมุกดาหาร) date_range 29 มิ.ย. 2563 เวลา 13:25:58 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 35 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 หน้าต่อไป>>