+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 57 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 หน้าต่อไป>>
เชิญเข้าร่วมประชุม "SEAMEO Congress 2021 (Virtual)" date_range 09 เม.ย. 2564 เวลา 17:49:53 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร date_range 09 เม.ย. 2564 เวลา 13:41:28 น.
การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา date_range 07 เม.ย. 2564 เวลา 15:44:11 น.
รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 date_range 07 เม.ย. 2564 เวลา 15:08:41 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้คัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม date_range 05 เม.ย. 2564 เวลา 16:27:56 น.
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เดือนเมษายน ประจำปี 2564 date_range 05 เม.ย. 2564 เวลา 11:11:11 น.
การหักและนำส่งเงินผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา date_range 01 เม.ย. 2564 เวลา 16:41:40 น.
ขอความร่วมมือบันทึกและยืนยันข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนผ่านโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School MIS) date_range 31 มี.ค. 2564 เวลา 13:54:41 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 date_range 31 มี.ค. 2564 เวลา 13:53:07 น.
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 คร date_range 31 มี.ค. 2564 เวลา 13:26:25 น.
การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้คัดกรองเด็กพิเศษเรียนร่วม date_range 30 มี.ค. 2564 เวลา 16:06:13 น.
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2563 date_range 30 มี.ค. 2564 เวลา 14:35:11 น.
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แนวทางการจัดชื้อหนังสือเร date_range 29 มี.ค. 2564 เวลา 15:46:39 น.
การใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน date_range 29 มี.ค. 2564 เวลา 15:46:13 น.
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา date_range 29 มี.ค. 2564 เวลา 15:36:17 น.
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา date_range 26 มี.ค. 2564 เวลา 16:42:42 น.
การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 date_range 26 มี.ค. 2564 เวลา 16:02:11 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม date_range 26 มี.ค. 2564 เวลา 15:37:02 น.
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติการตรวจข้อสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563 date_range 26 มี.ค. 2564 เวลา 15:20:39 น.
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ date_range 26 มี.ค. 2564 เวลา 14:14:55 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 57 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 หน้าต่อไป>>