+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 20 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป>>
ขอความอนุเคราะห์กรรมการดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ date_range 17 ม.ค. 2563 เวลา 14:23:23 น.
ขอเชิญประชุมผู้บริหารการศึกาา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range 17 ม.ค. 2563 เวลา 10:47:18 น.
การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมือง date_range 17 ม.ค. 2563 เวลา 09:09:23 น.
แจ้งสถานท่ีสอบอัจฉริยภาพ สสวท.รอบสอง date_range 16 ม.ค. 2563 เวลา 14:06:07 น.
ขอเชิญประชุม date_range 16 ม.ค. 2563 เวลา 13:49:33 น.
ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย วิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการ date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 16:41:57 น.
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 16:33:38 น.
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาอังกฤษในงาน Mukdahan School Open House 2020 date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 16:23:50 น.
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 16:02:54 น.
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 15:59:59 น.
ขอเชิญประชุมเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 15:44:38 น.
ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 15:29:06 น.
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 15:26:28 น.
การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองงานครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต date_range 15 ม.ค. 2563 เวลา 11:21:45 น.
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการครูประสบอัคคีภัย date_range 14 ม.ค. 2563 เวลา 15:13:36 น.
ขอความร่วมมือคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 date_range 14 ม.ค. 2563 เวลา 14:52:56 น.
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 date_range 14 ม.ค. 2563 เวลา 11:10:26 น.
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่หนังสั้นของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ date_range 10 ม.ค. 2563 เวลา 16:01:45 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 2 (เพิ date_range 10 ม.ค. 2563 เวลา 11:27:49 น.
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 date_range 09 ม.ค. 2563 เวลา 15:20:07 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 20 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป>>