+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 69 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 หน้าต่อไป>>
ประชาสัมพันธ์การประชุม ๑๒th Regional Congress Search for SEAMEO Young Scientists ของศูนย์ SEAMEO RECSAM date_range 17 ก.ย. 2564 เวลา 17:02:34 น.
นโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดมุกดาหาร date_range 17 ก.ย. 2564 เวลา 16:48:34 น.
โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ date_range 17 ก.ย. 2564 เวลา 14:02:31 น.
การถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน date_range 15 ก.ย. 2564 เวลา 17:12:12 น.
แจ้งโอนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1/2564 date_range 15 ก.ย. 2564 เวลา 14:02:39 น.
แจ้งลิงค์ห้องประชุม Online การประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการปร date_range 15 ก.ย. 2564 เวลา 13:34:25 น.
การขอเบิกเงินค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 date_range 14 ก.ย. 2564 เวลา 16:17:47 น.
การติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference เขตตรวจราชการที่ 11 date_range 13 ก.ย. 2564 เวลา 16:05:58 น.
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง date_range 13 ก.ย. 2564 เวลา 11:09:23 น.
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ date_range 10 ก.ย. 2564 เวลา 17:43:13 น.
แจ้งกำหนดการส่งมอบรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ date_range 10 ก.ย. 2564 เวลา 15:10:32 น.
การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นปีที่ 6 date_range 10 ก.ย. 2564 เวลา 14:41:01 น.
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา date_range 10 ก.ย. 2564 เวลา 12:59:18 น.
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับและตรวจรับพัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ date_range 09 ก.ย. 2564 เวลา 14:11:37 น.
การร่วมพิธีรับมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 date_range 09 ก.ย. 2564 เวลา 13:41:57 น.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พอเพื่อครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ date_range 09 ก.ย. 2564 เวลา 09:40:04 น.
การสื่อสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) date_range 08 ก.ย. 2564 เวลา 15:56:53 น.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" date_range 08 ก.ย. 2564 เวลา 13:11:42 น.
การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2564 date_range 07 ก.ย. 2564 เวลา 15:50:29 น.
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด date_range 07 ก.ย. 2564 เวลา 14:51:44 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 69 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 หน้าต่อไป>>