สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

โพสต์เมื่อ : 22 มี.ค. 2566 เวลา 05:50 น. IP: 171.101.96.183
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนห้วยตาเปอะ ส่งคณะครูจำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง

 วันที่ 21 มีนาคม 2566 

อสส.ภูมิชัย หิรัญอร , อสส.ฐิติวัสส์ กาญจนกัณฑ์ อาสาสมัครประจำจังหวัดมุกดาหาร และ ดร.อดิสร ก้อนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร ที่โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้มีผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ของโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จำนวน 8 โรงเรียนคือ
โรงเรียนกองทุนการศึกษา
1. โรงเรียนบ้านหนองคอง
2. โรงเรียนบ้านแก้งนาง
3. โรงเรียนบ้านกกตูม
โรงเรียนเครือข่ายฯ
1. โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
2. โรงเรียนบ้านห้วยตาเปอะ
3. โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
โรงเรียนที่สนใจขอเข้าร่วม
1. โรงเรียนบ้านมะนาว
2. โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ได้รับความรู้ ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยึด 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ ของโรงเรียนกองทุนการศึกษา
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพสูงขึ้น
3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนในโครงการกองทุน และโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนและผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ  และได้รับการอำนวยความสะดวกจากผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนบ้านฝั่งแดง สถานที่อบรมเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)