สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย (ข้อสอบอัตนัย) ปีการศึกษา 2564 ป.6

โพสต์เมื่อ : 6 ต.ค. 2565 เวลา 09:49 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สทศ. ได้จัดการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20ข้อ และรูปแบบอัตนัย จํานวน 2 ข้อ คือ ข้อ 21 การเขียนเรื่องจากภาพ และข้อ 22 การเขียนสรุปใจความสําคัญของบทอ่าน จากผลการตรวจกระดาษคําตอบของนักเรียนมีข้อค้นพบหรือจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่ง สทศ. ได้รวบรวมและสรุปปัญหาการใช้ภาษาไทยในภาพรวม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเรียบเรียงความ กลวิธีการสรุปความ การเสนอแนวคิดสําคัญและการคัดลอก 2) ด้านการสะกดคํา 3) ด้านการใช้คํา และ 4) ด้านการเขียนประโยค

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ข้อสอบอัตนัย ปีการศึกษา 2564 ป_6.pdf 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)