ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

นางพรวีนัส ทองสิน

งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
การจําหน่ายนักเรียน รับย้ายนักเรียน
งานความปลอดภัยในสถานศึกษา
งานลูกเสือ

นางพรวีนัส ทองสิน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางพรวีนัส ทองสิน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ อ 46

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกํากับแนะนําตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม ปฏิบัติงานโดย ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษาปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี ประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความชํานาญงานสูง ในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงาน ดังนี้

1. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ
2) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา
3) ประสานงาน สนับสนุน การฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางการกีฬาชนิดต่าง ๆ
4) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจําปี
5) ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
6) ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น
7) ปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8) ส่งเสริมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

2. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
1) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจําเป็นของกิจกรรมแนะแนว
2) ส่งเสริมให้ดําเนินการจัดระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและ สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
3) ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
4) สนับสนุนการทําวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน
5) ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพื่อการแนะแนว
6) ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. การจําหน่ายนักเรียน การรับย้ายนักเรียน การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

4. งานความปลอดภัยในสถานศึกษา
1) งานป้องกันความปลอดภัยและอุบัติเหตุในสถานศึกษา
2) งานวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน
3) งานโรงเรียนสร้างเสริมความปลอดภัย

5. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน
2) ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) จัดทําทะเบียนข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
6) สร้างความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมต่าง ๆ
7) การสร้างเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา
8) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาอย่างเป็นระบบ
9) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
10) งานประสานและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

6. เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร และสํานักงานลูกเสือ จังหวัดมุกดาหาร

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณี นางพรวีนัส ทองสิน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน