สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

หมวดหมู่เนื้อหาทั้งหมด

     เลือกกลุ่มของเนื้อหาที่คุณต้องการแสดงข้อมูล
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
 • ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน ของ สพป.มุกดาหาร
 • อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองมุกดาหาร
 • อำเภอคำชะอี อำเภอคำชะอี
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอคำชะอี
 • อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอนิคมคำสร้อย
 • อำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอดอนตาล
 • อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอหว้านใหญ่
 • อำเภอดงหลวง อำเภอดงหลวง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอดงหลวง
 • อำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ประกาศ จากโรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองสูง
 • กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน (ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผลการศึกษา (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
  -
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ (ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ (จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบรหิ ารสินทรัพย์ (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (ฉ) จดั ทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ การดําเนินคดีของรัฐ (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอาํ นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ผังโครงสร้างบุคลากร ผังโครงสร้างบุคลากร
 • การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.มุกดาหาร การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.มุกดาหาร
  -
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษา (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา (ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ไดร้ ับมอบหมาย
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน (ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มกฎหมายและคดี
  กลุ่มกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย (ข) ดําเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ (ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ (ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ณ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดี ของรัฐ (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย
 • หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรัพย์สิน (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง (ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
 • การจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.มุกดาหาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.มุกดาหาร
  -
 • ขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.มุกดาหาร ขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.มุกดาหาร
  -
 • คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหาร คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหาร
  -
 • การป้องกันการทุจริต การป้องกันการทุจริต
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต สพป.มุกดาหาร
 • แผนการบริหารงาน แผนการบริหารงาน
  แผนการบริหารงาน แผนปฏิบัติราชการ แผนทุกกลุ่มงาน
 • การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารเงินงบประมาณ
  -
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  -
 • ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
  -
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดทั้งในสถานศึกษา และรวมถึงค่านิยมของบุคลากรบนสำนักงาน โดยกำหนดค่านิยม ไว้ว่า "ร่วมมือ โปร่งใส ใฝ่บริการ" โดยค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นปรัชญาขององค์กรเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรที่บุคลากรในองค์กรใช้เป็น มาตรฐานในการประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกรอบให้แก่องค์กรที่จะ ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาโดยบุคลากรทุกคนจะต้องรับรู้และร่วมแรงร่วม ใจปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง กับค่านิยมที่กำหนด อันถือเป็นแกนของ "วัฒนธรรมองค์กร" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
 • ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
 • นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้มีนโยบายในการจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาและคุณครูได้มีเครื่องมือหรือแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
 • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
 • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
 • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
 • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน