+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 64 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 หน้าต่อไป>>
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ date_range 23 ก.ค. 2564 เวลา 15:38:19 น.
แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. date_range 23 ก.ค. 2564 เวลา 10:22:53 น.
การติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 date_range 22 ก.ค. 2564 เวลา 16:01:35 น.
การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่พักอาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation) date_range 21 ก.ค. 2564 เวลา 16:27:19 น.
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่ชาติ ประจำปี พ.ศ.2564" date_range 21 ก.ค. 2564 เวลา 14:46:42 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร date_range 20 ก.ค. 2564 เวลา 15:15:54 น.
เชิญร่วมประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร date_range 19 ก.ค. 2564 เวลา 15:59:37 น.
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 date_range 19 ก.ค. 2564 เวลา 15:48:19 น.
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งท date_range 19 ก.ค. 2564 เวลา 15:30:17 น.
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา date_range 19 ก.ค. 2564 เวลา 14:22:23 น.
การส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรอ date_range 19 ก.ค. 2564 เวลา 14:03:17 น.
ขอเชิญประชุมราชการและการนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการเรียนการสอนผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings date_range 17 ก.ค. 2564 เวลา 17:03:58 น.
ประชาสัมพันธ์เชิญครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) date_range 16 ก.ค. 2564 เวลา 09:53:07 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือ date_range 15 ก.ค. 2564 เวลา 16:20:12 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร date_range 15 ก.ค. 2564 เวลา 16:19:29 น.
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 15 ก.ค. 2564 เวลา 13:31:02 น.
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ... date_range 14 ก.ค. 2564 เวลา 15:17:57 น.
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2563 คร date_range 13 ก.ค. 2564 เวลา 14:26:52 น.
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4 date_range 13 ก.ค. 2564 เวลา 12:38:44 น.
รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 date_range 13 ก.ค. 2564 เวลา 11:03:01 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 64 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 หน้าต่อไป>>