+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 59 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 หน้าต่อไป>>
ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร date_range 14 พ.ค. 2564 เวลา 16:30:11 น.
ขอเชิญเข้าร่วมรับการนิเทศออนไลน์ date_range 13 พ.ค. 2564 เวลา 15:46:06 น.
ขอความร่วมมือโรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเองในระบบ date_range 13 พ.ค. 2564 เวลา 13:29:11 น.
แนวทางการพัฒนาและการประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2564 date_range 13 พ.ค. 2564 เวลา 13:22:58 น.
การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 date_range 12 พ.ค. 2564 เวลา 13:50:30 น.
ขอเชิญรับชมกิจกรรม "เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้" รูปแบบออนไลน์ date_range 11 พ.ค. 2564 เวลา 15:23:01 น.
การติดตามสภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดชื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจ date_range 11 พ.ค. 2564 เวลา 13:44:12 น.
การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 date_range 11 พ.ค. 2564 เวลา 13:31:24 น.
ขอเชิญประชุม date_range 11 พ.ค. 2564 เวลา 09:19:50 น.
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเร date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 15:20:30 น.
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 14:09:25 น.
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ E-GP แบบออนไลน์ date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 13:43:38 น.
โครงการส่งเสริมการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้า หรือปลายระบบสายส่ง date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 13:32:15 น.
การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 13:25:32 น.
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 09:39:16 น.
การจัดสรรรถยนต์กระบะเพื่อใช้ในการรับ - ส่งนักเรียน กรณีเรียนรวมตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก date_range 07 พ.ค. 2564 เวลา 09:08:48 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ date_range 06 พ.ค. 2564 เวลา 13:54:55 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร date_range 05 พ.ค. 2564 เวลา 16:20:30 น.
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ) date_range 05 พ.ค. 2564 เวลา 12:03:18 น.
การออกตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น กรณีประสบภัยธรรมชาติ date_range 05 พ.ค. 2564 เวลา 08:39:22 น.
กำลังแสดงหน้า 1 จาก 59 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 หน้าต่อไป>>