ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริต/ประพฤติมิชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงมุ่งเน้นความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐ หากพบเห็นการทุจริต การประพฤติมิชอบในราชการ ท่านสามารถร้องเรียน ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ https://www.mdh.go.th/anticorruption เพื่ออำนวยความสะดวก โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

เรื่องที่ร้องเรียนการทุจริต / ประพฤติมิชอบ

ประเด็นในการร้องเรียน การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ผลประโยชน์ทับซ้อน อื่นๆ

กรุณาระบุชื่อของท่าน โดยข้อมูลนี้ สพป.มุกดาหารจะปกปิดข้อมูลของท่าน ไว้เป็นความลับ

ตัวอย่าง 0811234567

รหัสยืนยัน ใส่รหัสนี้ในช่องด้านล่าง เพื่อยืนยันการส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อส่งให้ผู้รับผิดชอบของ สพป.มุกดาหาร ดำเนินการต่อไป