ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การให้บริการออนไลน์

ITA2024

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT(2))
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้บริหาร

นายมงคล รุ่งสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางปาลิดา คำพิชิต
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายราเมศ โภคสวัสดิ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ดร.คมกริช ไชยทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ดร.อภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวกิ่งปวีร์ ทิวาพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- -
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

ผลสอบ RT ป.1

ผลสอบ NT ป.3

ผลสอบ O-NET ป.6

ผลสอบ O-NET ม.3

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2567

15 ก.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล

O 25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

28 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2567
15 ก.ค. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ การจัดทำแผนเผชิญเหตุ และการพัฒนาระบบดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา
4 ก.ค. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การอบรมเสริมสร้างความรู้ครูเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่ ด้วยโปรแกรม ?School Health HERO? ผ่านระบบออนไลน์
4 ก.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายสับเปลี่ยน) รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ผ่านระบบ TMS
4 ก.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
4 ก.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
28 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
O 25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
28 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
O 19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
28 มิ.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
28 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริต เรื่อ
28 มิ.ย. 2567

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.มห.

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.มุกดาหาร


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ

คู่มือการรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.สุลักขณา รักษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.มุกดาหาร

คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพ.ศ. 2564

คู่มือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีโรงเรียนในสังกัดประสบภัยพิบัติ (ระหว่างปี)
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ
คู่มือการรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน น.ส.สุลักขณา รักษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.มุกดาหาร
คู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพ.ศ. 2564
คู่มือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีโรงเรียนในสังกัดประสบภัยพิบัติ (ระหว่างปี)

การป้องกันการทุจริตสพป.มุกดาหาร

O31 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O26 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับสินบน สพป.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการบริหารงาน แผนการบริหารงบประมาณ

แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ (แสดงผลแบบสุ่ม)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ว23 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

ข่าวการศึกษา