ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การให้บริการออนไลน์

ผู้บริหาร

นายมงคล รุ่งสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางปาลิดา คำพิชิต
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายราเมศ โภคสวัสดิ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ดร.คมกริช ไชยทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.อภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวกิ่งปวีร์ ทิวาพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดร.อดิศร ก้อนคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

ผลสอบ RT ป.1

ผลสอบ NT ป.3

ผลสอบ O-NET ป.6

ผลสอบ O-NET ม.3

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567

5 เม.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหารจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ฯ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)
12 เม.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ
12 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2567
5 เม.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาตรการป้องกันการจมน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
5 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาตราการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ.
4 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มาตราการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก
4 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิ เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึ
4 เม.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.มุกดาหาร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมนฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามบ้านนักเรียน เพื่อสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. 2567
3 เม.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
3 เม.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการวัดและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (HOME SCHOOL) ประจำปีการศึกษา 2566
29 มี.ค. 2567

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

มาตราการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ.
date_range4 เม.ย. 2567
มาตราการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก
date_range4 เม.ย. 2567
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิ เข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึ
date_range4 เม.ย. 2567
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567
date_range29 มี.ค. 2567

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.มห.

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.มุกดาหาร


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ฉบับปรับปรุง ปี 2564

คู่มือ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ

คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่

คู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย

คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุลักขณา รักษา
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ฉบับปรับปรุง ปี 2564
คู่มือ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ
คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่
คู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวสุลักขณา รักษา

การป้องกันการทุจริตสพป.มุกดาหาร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (สพป.มุกดาหาร)
สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting

แผนการบริหารงาน แผนการบริหารงบประมาณ

แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ (แสดงผลแบบสุ่ม)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๖
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

ข่าวการศึกษา