+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
ช่องทางถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียน
รับฟังความคิดเห็น
Facebook สพป.มห.
จำนวนโรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
จำนวน ขรก.ครู
จำนวนผู้บริหาร
ผลการสอบ RT ป.1
ผลการสอบ NT ป.3
ผลการสอบ O-NET ป.6
ผลการสอบ O-NET ม.3

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แผนการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 date_range15 มิ.ย. 2565
นวัตกรรมการนิเทศ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลศึกษา date_range15 มิ.ย. 2565
รายงานการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ date_range8 มิ.ย. 2565
คู่มือ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา date_range10 พ.ค. 2565
คู่มือสารสนเทศคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร(ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2565 date_range10 พ.ค. 2565

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range22 มิ.ย. 2565
ประกาศเลื่อนวันสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range17 มิ.ย. 2565
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range9 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range2 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range1 มิ.ย. 2565

กลุ่มอำนวยการ

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) date_range21 มิ.ย. 2565
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) date_range21 มิ.ย. 2565
มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ date_range23 พ.ค. 2565
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว date_range27 ม.ค. 2565
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว date_range30 ธ.ค. 2563

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 date_range15 มิ.ย. 2565
ภาพรุ่นที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 date_range6 มิ.ย. 2565
ภาพรุ่นที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 date_range6 มิ.ย. 2565
ภาพรุ่นที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 date_range6 มิ.ย. 2565
เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565 date_range2 มิ.ย. 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร date_range20 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร date_range9 ธ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range2 ธ.ค. 2564
การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล ?สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่? ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำ date_range10 พ.ย. 2564
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 date_range9 พ.ย. 2564

กลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - (ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
บทความการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 date_range13 ก.ย. 2562
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายอภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINK
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
date_range1 ก.ค. 2565 person บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

03 ก.ค. 2565

การใช้ห้องประชุมวันนี้

03 ก.ค. 2565

แผนที่สพป.มห.

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ ([email protected]) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

ข่าวการศึกษา