+(042) 611 532 [email protected].go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ผู้บริหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายอภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

ผลสอบ RT ป.1

ผลสอบ NT ป.3

ผลสอบ O-NET ป.6

ผลสอบ O-NET ม.3

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์

10 ส.ค. 2565
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

5 ส.ค. 2565
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

18 ก.ค. 2565
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์
10 ส.ค. 2565
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
5 ส.ค. 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.มุกดาหาร
4 ส.ค. 2565
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
การจัดสรรค่าเช่าให้บริการ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565)
28 ก.ค. 2565
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
28 ก.ค. 2565
กลุ่มนิเทศฯ
ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อ่านออกเขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ" เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่
23 ก.ค. 2565
กลุ่มนิเทศฯ
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
18 ก.ค. 2565
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
18 ก.ค. 2565
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 ก.ค. 2565
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 ก.ค. 2565

การให้บริการออนไลน์

ปิ่นโตออนไลน์

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มอำนวยการ

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
date_range21 มิ.ย. 2565
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
date_range21 มิ.ย. 2565
มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ
date_range23 พ.ค. 2565
คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
date_range27 ม.ค. 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
date_range11 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
date_range20 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
date_range9 ธ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
date_range2 ธ.ค. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.มห.

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุม "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร(กศจ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕"
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนและกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑ - ๔๐ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัด สพป.มุกดาหาร ครั้งที่ ๒
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนและกำหนดอัตรากำลังสายงานการสอน กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียน ๑ - ๔๐ คน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัด สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบคุคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.มุกดาหาร


คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือแนวทางการรับนักเรียน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการยืมเงินราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ค่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุู โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่
คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือแนวทางการรับนักเรียน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการยืมเงินราชการ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ค่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุู โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินแนวใหม่

การป้องกันการทุจริตสพป.มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
มาตรการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพป.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พ.ศ.2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สพป.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการบริหารงาน แผนการบริหารงบประมาณ

รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (2562-2565) ทบทวน 2565
แผนการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ้นไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ (แสดงผลแบบสุ่ม)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
ว23 เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๔๙๙
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ข่าวการศึกษา