ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การให้บริการออนไลน์

ITA2024

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT(2))
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้บริหาร

นายมงคล รุ่งสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางปาลิดา คำพิชิต
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายราเมศ โภคสวัสดิ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ดร.คมกริช ไชยทองศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.อภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวกิ่งปวีร์ ทิวาพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ดร.อดิศร ก้อนคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

ผลสอบ RT ป.1

ผลสอบ NT ป.3

ผลสอบ O-NET ป.6

ผลสอบ O-NET ม.3

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
24 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
23 มิ.ย. 2567
กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงาน งานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
21 มิ.ย. 2567
กลุ่มอำนวยการ
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567
19 มิ.ย. 2567
กลุ่มนิเทศฯ
แผนปฏิบัติการนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗
18 มิ.ย. 2567
กลุ่มนิเทศฯ
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗
18 มิ.ย. 2567
กลุ่มนิเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
18 มิ.ย. 2567
กลุ่มนิเทศฯ
แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๗
18 มิ.ย. 2567
กลุ่มนิเทศฯ
คู่มือ การพัฒนาผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
18 มิ.ย. 2567
กลุ่มนิเทศฯ
คู่มือวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗
18 มิ.ย. 2567

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค.(๒)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
date_range23 มิ.ย. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ์สถานศึกษา ปี 2567
date_range12 พ.ค. 2567
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
date_range6 พ.ค. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)
date_range1 พ.ค. 2567

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.มห.

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.มุกดาหาร


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการจัดทำ ประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธี e-Bidding

คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.มุกดาหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีโรงเรียนในสังกัดประสบภัยพิบัติ (ระหว่างปี)

คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ(นายชูกิจ พาพันธ์)

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.มุกดาหาร

คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการจัดทำ ประกาศ/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธี e-Bidding
คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.มุกดาหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีโรงเรียนในสังกัดประสบภัยพิบัติ (ระหว่างปี)
คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ(นายชูกิจ พาพันธ์)
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.มุกดาหาร
คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์

การป้องกันการทุจริตสพป.มุกดาหาร

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. (สพป.มุกดาหาร)
สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting

แผนการบริหารงาน แผนการบริหารงบประมาณ

แผนนิเทศคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ (แสดงผลแบบสุ่ม)

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖

ข่าวการศึกษา