สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

พิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนชั้น ป.๑ โดยใช้คู่มือฝึกทักษะเพิ่ม IQ รุ่นที่ ๗

โพสต์เมื่อ : 29 มิ.ย. 2563 เวลา 20:50 น. IP: 159.192.221.122
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การส่งเสริมและฝึกทักษะเสริมสติปัญญา โดยใช้คู่มือประกอบการฝึกเพิ่มระดับสติปัญญาเด็กอายุ ๒ - ๑๕ ปี จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมจำนวน ๗ รุ่น กำหนดอบรมรุ่นละ ๒ วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในการฝึกทักษะเพิ่มระดับสติปัญญา (IQ) ส่งเสริมสุขภาพเด็กอายุ ๖ - ๗ ปี ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และส่งเสริมทักษะความฉลาดทางสติปัญญา โดยใช้คู่มือฝึกทักษะเพิ่มระดับสติปัญญา (IQ) ในวันนี้เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ ๗ ผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในอำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีวิทยากรให้ความรู้จาก วิทยากรครู ก ประกอบด้วยนักจิตวิทยาคลินิก, พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, บุคลากรสาธารณสุข, ผู้จัดการโครงการระดับจังหวัด, ศึกษานิเทศก์ในสังกัดศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ