สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร อบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP ระยะที่ ๔

โพสต์เมื่อ : 3 ก.พ. 2563 เวลา 12:20 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุณเพียรรีสอร์ท อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาระเบียบกระทรวงการคลัง และการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement : e-GP ระยะที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุจากโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖๐ โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้ และสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบในการประมูลด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ทั่วถึง สามารถติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกขั้นตอน ตรงตามเป้าหมายและห้วงเวลาที่กำหนด และมีความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ กำกับติดตาม ของหน่วยตรวจสอบ (สตง.) และหน่วยกำกับติดตามของ สพฐ. โดยกำหนดการอบรมเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ