สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร MOU การจัดการศึกษาร่วมกับ อบจ.มุกดาหาร และหน่วยงานการศึกษาใน จ.มุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 25 พ.ย. 2562 เวลา 13:41 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร" โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร, อาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร, วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร, โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดทำบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม (MOU) ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ คือ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ การนำวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของจังหวัดมุกดาหารต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ