+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล


ศึกษานิเทศก์
0872137706
prayoonrut@gmail.com
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๐ ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คนที่ ๑ กรณีที่หัวหน้ากลุ่มไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา
๑.๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
๑.๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา
เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๑.๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา
๒.๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
๒.๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะองค์รวม การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และการบูรณาการ
งานภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ได้แก่ เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา จำนวน ๑๗ โรงเรียน และเครือข่ายสะพานมิตรภาพ จำนวน ๑๒ โรงเรียน รวม ๒๙ โรงเรียน
๖. รับผิดชอบโครงการกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์และนโยบาย สพฐ. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอ
๗. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (วันภาษาไทย,รักษ์ภาษาไทย)
การอ่านรู้เรื่อง (PISA) และสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
๘. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต
๙. รับผิดชอบโครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร ตามแนวประเมินนานาชาติ (PISA)
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย