+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
ช่องทางถาม-ตอบ
ช่องทางร้องเรียน
รับฟังความคิดเห็น
Facebook สพป.มห.
จำนวนโรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
จำนวน ขรก.ครู
จำนวนผู้บริหาร
ผลการสอบ RT ป.1
ผลการสอบ NT ป.3
ผลการสอบ O-NET ป.6
ผลการสอบ O-NET ม.3

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเพื่อนครูช่วงโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๕ date_range 19 ม.ค. 2565 เวลา 10:50:42 น.
ส่งเอกสารเสริมคิดคณิตศาสตร์และเสริมคิดวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาสำหรับโรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน date_range 18 ม.ค. 2565 เวลา 16:01:16 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 date_range 18 ม.ค. 2565 เวลา 13:29:02 น.
รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสันบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 date_range 17 ม.ค. 2565 เวลา 15:24:55 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 14 ม.ค. 2565 เวลา 15:29:43 น.
ขอเชิญร่วมรับชมการบรรยาย โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ date_range 14 ม.ค. 2565 เวลา 14:42:26 น.
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 136 date_range 14 ม.ค. 2565 เวลา 14:02:24 น.
การสำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) date_range 14 ม.ค. 2565 เวลา 09:11:59 น.
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีเรียนรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนทีี่ 2/2564 ครั้ date_range 11 ม.ค. 2565 เวลา 14:39:44 น.
ขอเชิญเข้ารับรางวัลในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดมุกดาหาร date_range 11 ม.ค. 2565 เวลา 10:08:02 น.
การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 date_range 11 ม.ค. 2565 เวลา 10:06:52 น.
ส่งประกาศและเกียรติบัตรเด็กดีศรีมุกดาหาร ประจำปี 2565 date_range 08 ม.ค. 2565 เวลา 01:56:01 น.
แจ้งโรงเรียน เพิ่ม – ลด ข้อมูลรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) date_range 07 ม.ค. 2565 เวลา 15:49:17 น.
การออกร้านนิทรรศการงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 date_range 05 ม.ค. 2565 เวลา 10:55:16 น.
เชิญร่วมกิจกรรม "ชวนน้องรักษ์โลกรักษ์ชีวิต กับความพอเพียง" date_range 30 ธ.ค. 2564 เวลา 08:17:45 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้ายข้าราชการครูฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) date_range19 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัด สพป.มุกดาหาร date_range26 ธ.ค. 2564
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 date_range21 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัด สพป.มุกดาหาร date_range21 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัด สพป.มุกดาหาร date_range11 ธ.ค. 2564

กลุ่มอำนวยการ

คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว date_range30 ธ.ค. 2563
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range26 ส.ค. 2563
ประกาศ มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range15 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ date_range14 ก.ค. 2563

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร date_range20 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร date_range9 ธ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range2 ธ.ค. 2564
การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล ?สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่? ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำ date_range10 พ.ย. 2564
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 date_range9 พ.ย. 2564

กลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - (ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563) date_range14 ก.ค. 2563
บทความการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 date_range13 ก.ย. 2562
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายพิเชษฐ มหาวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายสายันต์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายอภิชาติ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINK
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕
date_range19 ม.ค. 2565 person บ้านกุดแข้ เมืองมุกดาหาร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
date_range15 ม.ค. 2565 person อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕
date_range8 ม.ค. 2565 person บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร

พิธีทำบุญตักบาตร ประจำปี 2565
date_range8 ม.ค. 2565 person บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
date_range3 ม.ค. 2565 person อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร

แข่งขันกีฬาภายใน กุดเเข้เกมส์ 23-24 ธันวาคม 2564
date_range3 ม.ค. 2565 person บ้านกุดแข้ เมืองมุกดาหาร

แข่งขันกีฬาภายใน สามขาเกมส์ 28-30 ธันวาคม 2564
date_range30 ธ.ค. 2564 person บ้านสามขามิตรภาพ 3 เมืองมุกดาหาร

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

20 ม.ค. 2565 ถ่ายโอนสถานศึกษาไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเมืองใหม่ ( นายราเชนทร์ มหานิล)

การใช้ห้องประชุมวันนี้

20 ม.ค. 2565 8.00-12.00 น. ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 20 คน ( นางสาวขวัญกมล นครชัย)

แผนที่สพป.มห.

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

ข่าวการศึกษา