+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

พิธีประดับอินทรธนูข้าราชการครูบรรจุใหม่
date_range1 ก.ค. 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูฯ date_range 08 ก.ค. 2563 เวลา 09:25:47 น.
การจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประเด็น "ส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษา" date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 16:33:01 น.
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ.... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 16:31:43 น.
การขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประจำปี 2563 date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 12:44:49 น.
ขอเชิญประชุม date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 10:31:15 น.
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) date_range 03 ก.ค. 2563 เวลา 10:18:25 น.
แจ้งกำหนดการขยายช่วงระยะเวลาในการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ date_range 02 ก.ค. 2563 เวลา 14:08:40 น.
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 256 date_range 02 ก.ค. 2563 เวลา 13:44:11 น.
ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 15:43:06 น.
เชิญมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหากรณีถูกฟ้องคดี date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 15:13:53 น.
แจ้งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เกี่ยวกับมาตรการมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 14:51:03 น.
การรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้ในการดำเนินการเชิงป้องกันฯ date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 13:05:38 น.
แก้ไขรายละเอียดชื่อกิจกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 12:03:10 น.
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ นักเรียน G Code ที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน date_range 01 ก.ค. 2563 เวลา 09:42:00 น.
แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP และแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน date_range 30 มิ.ย. 2563 เวลา 15:13:01 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและ date_range30 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง date_range16 มิ.ย. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสพป.มุกดาหาร date_range21 พ.ค. 2563
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสพป.มุกดาหาร date_range19 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสพป.มุกดาหาร date_range18 พ.ค. 2563

กลุ่มอำนวยการ

มาตรการช่วยเหลือประชาชนทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) date_range10 มิ.ย. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม date_range10 มิ.ย. 2563
การให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 date_range10 มิ.ย. 2563
ยกเลิกการสั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว date_range10 มิ.ย. 2563
สำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู date_range10 มิ.ย. 2563
ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา

date_range29 มิ.ย. 2563 person บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่

..งานประชาสัมพันธ์..


date_range24 มิ.ย. 2563 person นายเสริมศักดิ์ แสนจันทร์

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

08 ก.ค. 2563

การใช้ห้องประชุมวันนี้

08 ก.ค. 2563 8.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการจัดทำคะแนน 5 คน ( นางสาวอนง เสียงเพราะ)

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.