+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
เหลืออีก
ถึงวันสอบ O-NET ป.6, ม.3
ป.6 วันที่ 1 ก.พ.2563
ม.3 วันที่ 1-2 ก.พ.2563
เหลืออีก
ถึงวันสอบการอ่าน (RT) ป.1
ระหว่างวันที่ 12 ก.พ.2563
เหลืออีก
ถึงวันสอบ NT ป.3
วันที่ 4 มี.ค.2563
เหลืออีก
ถึงวันสอบปลายปี ป.2,4,5 ม.1,2
ระหว่างวันที่ 12-13 มี.ค.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

การตรวจสอบการรับและจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 /2562 date_range 28 ม.ค. 2563 เวลา 10:53:12 น.
รายชื่อโรงเรียนในการสนับสนุนของภาคเอกชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา -CONNEXT ED ประจำปี 2563-2564 date_range 27 ม.ค. 2563 เวลา 15:09:23 น.
เลื่อนระยะเวลาการอบรม ประชุมสัมมนาระเบียบกระทรวงการคลัง และการปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และชี้แจงการดำเน date_range 27 ม.ค. 2563 เวลา 12:50:49 น.
โครงการเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาทีถวายอาจาริยบูชา 150ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต date_range 27 ม.ค. 2563 เวลา 11:21:25 น.
ขอความร่วมมือประธานเครือข่ายเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ date_range 24 ม.ค. 2563 เวลา 15:39:55 น.
การตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร ในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ date_range 24 ม.ค. 2563 เวลา 14:38:23 น.
แจ้งแนวทางการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 date_range 24 ม.ค. 2563 เวลา 10:50:26 น.
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 24 ม.ค. 2563 เวลา 10:27:24 น.
การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range 24 ม.ค. 2563 เวลา 10:26:30 น.
แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน PM ๒.๕ และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ date_range 23 ม.ค. 2563 เวลา 10:06:14 น.
ขยายเวลาการบันทึกผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 date_range 21 ม.ค. 2563 เวลา 16:29:39 น.
การเช่าใช้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3เดือน date_range 21 ม.ค. 2563 เวลา 15:21:35 น.
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน date_range 21 ม.ค. 2563 เวลา 15:03:17 น.
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 date_range 20 ม.ค. 2563 เวลา 16:41:58 น.
แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน date_range 20 ม.ค. 2563 เวลา 11:02:59 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range25 ม.ค. 2563
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range21 ม.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range17 ม.ค. 2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 date_range7 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ date_range3 ม.ค. 2563
ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายอภัย ปริปุรณะ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางนวลออง ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

MAIN LINK


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


รวมพลจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ

date_range23 ม.ค. 2563 person สมเด็จพระศรีนครินทราฯ หว้านใหญ่

งานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

date_range20 ม.ค. 2563 person โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ นิคมคำสร้อย

โรงเรียนห้วยตาเปอะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

date_range20 ม.ค. 2563 person บ้านห้วยตาเปอะ คำชะอี

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

28 ม.ค. 2563 สืบสวนข้อเท็จจริง โรงเรียนบ้านกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ( นายอภิชาติ เสียงล้ำ)
28 ม.ค. 2563 การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกกตูม ( นายสุวิทย์ จักสุมาศ)
28 ม.ค. 2563 การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกกตูม ( นายสุวิทย์ จักสุมาศ)
28 ม.ค. 2563 ตรวจโรงเรียนได้รับงบประมาณปี 2563 รายการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนชุมชนนาโสก ( นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล)

การใช้ห้องประชุมวันนี้

28 ม.ค. 2563 9.00-16.00 น. vdo conference - ชี้แจงแนวทางทางดำเนินงานตามมาตราการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 คน ( นายพงษ์เศรษฐ ห้วยทราย)

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.