+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ date_range 23 ก.ค. 2564 เวลา 15:38:19 น.
แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. date_range 23 ก.ค. 2564 เวลา 10:22:53 น.
การติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 date_range 22 ก.ค. 2564 เวลา 16:01:35 น.
การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาในสังกัดเป็นพื้นที่พักอาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว (Community Isolation) date_range 21 ก.ค. 2564 เวลา 16:27:19 น.
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่ชาติ ประจำปี พ.ศ.2564" date_range 21 ก.ค. 2564 เวลา 14:46:42 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร date_range 20 ก.ค. 2564 เวลา 15:15:54 น.
เชิญร่วมประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร date_range 19 ก.ค. 2564 เวลา 15:59:37 น.
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 date_range 19 ก.ค. 2564 เวลา 15:48:19 น.
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งท date_range 19 ก.ค. 2564 เวลา 15:30:17 น.
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา date_range 19 ก.ค. 2564 เวลา 14:22:23 น.
การส่งคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษาฯ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ในรูปแบบอุปกรณ์สำรอ date_range 19 ก.ค. 2564 เวลา 14:03:17 น.
ขอเชิญประชุมราชการและการนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการเรียนการสอนผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings date_range 17 ก.ค. 2564 เวลา 17:03:58 น.
ประชาสัมพันธ์เชิญครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) date_range 16 ก.ค. 2564 เวลา 09:53:07 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือ date_range 15 ก.ค. 2564 เวลา 16:20:12 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร date_range 15 ก.ค. 2564 เวลา 16:19:29 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำ date_range8 ก.ค. 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่ date_range8 ก.ค. 2564
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range3 ก.ค. 2564
มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาและเลือกสรรครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range28 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสพป.มุกดาหาร date_range28 มิ.ย. 2564

กลุ่มอำนวยการ

คำสั่ง สพป.มุกดาหาร เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว date_range30 ธ.ค. 2563
ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร date_range26 ส.ค. 2563
ประกาศ มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศ แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range15 ก.ค. 2563
สถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ date_range14 ก.ค. 2563

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๓๑ (ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๓๐ (ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๒๙ (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
บทความการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 date_range13 ก.ย. 2562
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายสุรทิน อุ่นเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINK
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


.. ข่าวประชาสัมพันธ์..


date_range19 ก.ค. 2564 person โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ออนไลน์ ครั้งที่ 1

date_range15 ก.ค. 2564 person บ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร

การนิเทศการจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัยโดยใช้ RDG MODEL

date_range14 ก.ค. 2564 person บ้านนาคำน้อย 2 เมืองมุกดาหาร

กิจกกรมไหว้ครูปีการศึกษา 2564

date_range2 ก.ค. 2564 person บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

27 ก.ค. 2564

การใช้ห้องประชุมวันนี้

27 ก.ค. 2564 8.00-16.00 น. ประชุมจัดทำกรอบภาระท้องถิ่นจังหวัด 20 คน ( นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม)

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.