+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.มุกดาหาร 042-611532

description หนังสือราชการที่แจ้งโรงเรียนล่าสุด(ยกเว้นที่แจ้งเฉพาะโรง) จากระบบ Smart Area (AMSS++)

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย และ หนังสือที่แจ้งเป็นการเฉพาะโรงเรียน" หากท่านต้องการดูรายการหนังสือราชการทั้งหมดที่ สพป.มุกดาหารแจ้งไปยังโรงเรียน ให้ท่านเข้า เพื่อดูทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ date_range 13 ส.ค. 2563 เวลา 09:24:45 น.
การสำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (กล่องดิจิทัลทีวี) สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ date_range 12 ส.ค. 2563 เวลา 16:35:14 น.
การทดลองการเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ date_range 11 ส.ค. 2563 เวลา 17:14:28 น.
ตอบแบบสำรวจการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสืบเสาะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนระดับปฐมวัย date_range 11 ส.ค. 2563 เวลา 15:55:59 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำป date_range 11 ส.ค. 2563 เวลา 15:36:40 น.
แจ้งการลงพื้นที่เพื่อติดตามรับฟังความคิดเห็นการเตรียมการเปิดเรียนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรรมาธ date_range 11 ส.ค. 2563 เวลา 15:33:13 น.
กำหนดการออกตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ date_range 11 ส.ค. 2563 เวลา 15:23:56 น.
ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดมุกดาหาร date_range 07 ส.ค. 2563 เวลา 10:54:35 น.
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง date_range 07 ส.ค. 2563 เวลา 09:09:05 น.
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ date_range 06 ส.ค. 2563 เวลา 15:20:08 น.
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมและยกเลิกการจัดสรรงบประมาณการจัดอบรมครู ด้วยระบบทางไกล (รอบครูผู้สอน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ date_range 05 ส.ค. 2563 เวลา 15:30:48 น.
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา date_range 05 ส.ค. 2563 เวลา 15:08:35 น.
แจ้งการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบออนไลน์ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น date_range 05 ส.ค. 2563 เวลา 15:06:44 น.
ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงดารอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ date_range 05 ส.ค. 2563 เวลา 10:33:53 น.
การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) date_range 05 ส.ค. 2563 เวลา 09:19:26 น.

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๓๑ (ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๓๐ (ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O๒๙ (แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) date_range14 ก.ค. 2563
บทความการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 date_range13 ก.ย. 2562
ดร.มารุต อุปนิสากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภาส ไชยมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายมนตรี ลาดนาเลา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.วิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพัตรา พรมรักษา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนีรนาท ห้วยทราย
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายวงศ์คำ ถิ่นวัน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสายัณห์ ผาดโผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นายประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นายสุรทิน อุ่นเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุลักขณา รักษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

MAIN LINKประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

date_range25 ก.ค. 2563 person บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี

จิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู ๒๕๐๑

date_range11 ก.ค. 2563 person บ้านน้ำเที่ยงวันครู คำชะอี

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

การใช้รถราชการวันนี้

14 ส.ค. 2563

การใช้ห้องประชุมวันนี้

14 ส.ค. 2563

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd date_range20 ก.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) date_range14 ก.ค. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ date_range15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน date_range15 ก.ค. 2563

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ขั้นตอนการขอสำเนาประวัติข้าราชการ (กพ7) date_range23 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือผ่านสิทธิ์สวัสดิการเงินกู้ ธนาคารออมสิน/กรุงไทย/ธกส. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (...@mdh.go.th) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC MAIL) date_range20 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) date_range25 มิ.ย. 2561
การขอหนังสือรับรองสิทธิ์ date_range8 ก.พ. 2558

แผนที่สพป.มห.